Play Poker | Free Download

Polityka prywatności w pokerze online

Prywatność Użytkowników jest dla firmy Rational Gaming Europe Limited (nazywanej dalej „PokerStars”), właściciela i operatora serwisu dostępnego na stronie www.pokerstars.eu („Serwis”) bardzo ważna. PokerStars jest zobowiązane do zachowania poufności danych osobowych, które gromadzi, aby umożliwić Użytkownikom grę online w pokera w Serwisie, poprzez zabezpieczenie ich wykorzystania za pomocą najlepszych w tej klasie architektury programowej i sprzętowej technik, metod i procedur. Przy przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników PokerStars stosuje się do obowiązujących na Malcie przepisów Data Protection Act 2001.

1. Akceptacja Polityki prywatności

Korzystanie z Usług Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności. PokerStars zastrzega sobie prawo do jej modyfikacji, a zmiany takie wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich w Serwisie. Dalsze korzystanie z Usług Serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszej Polityki prywatności wraz ze wszelkimi zmianami. Postanowienia Regulaminu Serwisu dostępnego na stronie www.pokerstars.eu/poker/room/tos (polska wersja językowa:

/poker/room/tos/) mają pierwszeństwo przed dowolnymi sprzecznymi z nimi przepisami niniejszej Polityki prywatności. O ile nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu.

Celem niniejszej Polityki prywatności jest ułatwienie Użytkownikom zrozumienia sposobu zbierania, przechowywania, wykorzystania i zabezpieczania ich danych osobowych oraz uświadomienie im praw związanych z takimi informacjami.


2. Jakie dane są gromadzone i w jakim celu

W ramach procesu zakładania konta w Serwisie oraz w celu umożliwienia PokerStars dostarczania Użytkownikom usług są oni proszeni o podanie pewnych danych osobowych, w tym swojego imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu mailowego wraz z hasłem oraz o potwierdzenie, że ukończyli oni 18 lat lub więcej w jurysdykcjach, w których minimalny wiek dla korzystania z Serwisu jest wyższy niż 18 lat. W celu korzystania z Usług Serwisu poprzez Oprogramowanie Mobilne Użytkownicy muszą wyrazić zgodę na korzystanie z wykrywania lokalizacji (LBS) w celu namierzenia ich położenia geograficznego. Aby móc świadczyć Użytkownikom usługi, PokerStars może też wykorzystać ich dane osobowe w celu zweryfikowania wiarygodności przez zewnętrzne podmioty, w tym instytucje finansowe, agencje weryfikacji tożsamości oraz agencje informacji kredytowych. Dodatkowo, podczas korzystania z Usług Serwisu zachowywane są określone dane na temat Użytkowników, obejmujące informacje na temat ich aktywności w Serwisie, dane z Urządzenia (zdefiniowane poniżej) lub systemów, z których Użytkownicy korzystają, w celu poszerzenia oferowanych usług. Dane osobowe Użytkowników będą też wykorzystywane przez PokerStars, członków tej samej Grupy, partnerów oraz inne podmioty świadczące usługi w imieniu PokerStars do różnych celów, takich jak:

 • potwierdzanie transakcji finansowych;
 • świadczenie Użytkownikom usług;
 • identyfikacja i weryfikacja;
 • badania i analizy statystyczne;
 • badania i rozwój;
 • marketing, badania rynku i profilowanie klientów;
 • analiza danych;
 • zastosowanie się do wymogów prawnych i licencji;
 • analiza ryzyka kredytowego i nadużyć.

PokerStars może ujawnić dane osobowe Użytkowników:

 1. jeśli wymagają tego przepisy prawa lub organy regulacyjne;
 2. jeśli PokerStars w dobrej wierze uzna, iż działanie takie jest wymagane:
  1. przez procedury prawne dotyczące PokerStars lub dla egzekucji jakiegokolwiek prawa;
  2. w celu ochrony i obrony praw lub własności PokerStars;
  3. przez dowolny organ władzy, organ wydający licencje lub inny;
  4. przez zewnętrzny podmiot w celu rozliczenia lub dokonania płatności w związku ze stawianiem jakichkolwiek zakładów;
  5. przez firmę zarządzającą płatnościami lub windykacyjną zatrudnioną przez PokerStars do obsługi płatności i procesu podejmowania środków od Użytkowników i na ich rzecz;
  6. przez zewnętrzne podmioty, które dostarczają usługi dla PokerStars lub w imieniu firmy;
  7. przez dowolne zewnętrzne podmioty wykupujące PokerStars lub przejmujące interesy firmy, lub też dowolną ich część;
  8. przez biuro informacji kredytowej, w sytuacjach takich, jak opisane w poniższym akapicie punktu 2;
 3. za zgodą Użytkowników;
 4. w celu odzyskania danych po awarii;
 5. w sytuacjach określonych w punkcie 5 i 6 .

PokerStars i inni członkowie tej samej Grupy korporacyjnej mogą sporadycznie przesyłać Użytkownikom informacje o imprezach, nowościach w zakresie usług oraz aktualności, a także w celu zapewnienia obsługi klienta. Jeżeli Użytkownicy nie będą chcieli otrzymywać naszego biuletynu, mogą z niego zrezygnować, stosując się do instrukcji zamieszczonych w każdej takiej wiadomości.

W razie gdyby Użytkownicy nie zwrócili PokerStars dowolnych obciążeń zwrotnych, środków z cofniętych lub niezrealizowanych wpłat, PokerStars może przekazać dane z ich kont i informacje o zarządzaniu nim agencjom informacji kredytowej (Credit Reference Agencies - CRA). CRA odnotuje zadłużenie. Informacje te mogą być przekazywane innym organizacjom i będą przechowywane przez CRA przez 6 lat od momentu zaistnienia obciążenia, odmowy realizacji płatności lub jej odwrócenia. Są one wykorzystywane w celu zapobiegania przestępczości, oszustwom, praniu brudnych pieniędzy, weryfikowaniu tożsamości Użytkownika w razie, gdyby Użytkownik, jego partnerzy, inni członkowie rodziny/gospodarstwa domowego, wspólnicy biznesowi czy finansowi zgłaszali gdzieś prośbę o monitorowanie rachunków Użytkownika, podjęcie decyzji kredytowej lub z kredytowaniem powiązanej, wyśledzenie miejsca pobytu, windykację długów, analizy statystyczne czy testowanie systemu.

Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przez PokerStars, innych członków tej samej Grupy, partnerów, agencje i zewnętrzne podmioty świadczące usługi dla PokerStars w jurysdykcjach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W wypadku takim PokerStars stosować się będzie do obowiązujących na Malcie przepisów Data Protection Act 2001.

Imię i nazwisko podane przy rejestracji na PokerStars musi być prawdziwym imieniem i nazwiskiem Użytkownika. Ponadto ważne jest, aby Użytkownicy podawali na koncie aktualne i prawdziwe informacje, ponieważ będą one wykorzystane do potwierdzania transakcji finansowych oraz dla innych wyżej wymienionych celów. Użytkownicy powinni informować PokerStars o wszelkich istotnych zmianach danych osobowych.

Użytkownicy mogą zmieniać dane na koncie poprzez jego opcje w pobranym oprogramowaniu.


3. Wpłaty i podejmowanie środków

W celu dokonania wpłaty Użytkownicy muszą dostarczyć dane związane z metodą płatności (np. numer karty kredytowej). Informacje te, wraz z innymi danymi osobowymi, mogą zostać wykorzystane do rozliczenia zrealizowanych przez Użytkownika transakcji finansowych z PokerStars. Użytkownicy powinni informować PokerStars o wszelkich istotnych zmianach danych osobowych.


4. Poufność

Firma PokerStars podjęła znaczne wysiłki w celu ochrony poufności tożsamości, preferencji oraz innych informacji zebranych o poszczególnych Użytkownikach i świadomie nie zezwoli na udostępnienie tych informacji nikomu spoza PokerStars poza samym Użytkownikiem lub podmiotami wskazanymi w niniejszej Polityce prywatności. Firma PokerStars poczyniła znaczne inwestycje w serwer, bazę danych, sprzęt zapasowy, firewall oraz technologie kodowania dla ochrony danych gromadzonych przez PokerStars. Technologie te są stosowane w ramach najnowocześniejszej architektury zabezpieczeń (patrz: www.pokerstars.pl/poker/room/features/security/).

Użytkownicy również powinni podjąć pewne kroki w celu ochrony swoich danych. Identyfikatory Logowania Użytkowników są poufne i Użytkownicy są zobowiązani do zachowania ich zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem.

Należy pamiętać, iż w przypadku korzystania z usługi Home Games widniejące na koncie ID Użytkownika będzie też identyfikatorem Menedżera lub Członka Klubu i będzie widoczne dla Menedżera i innych Członków klubu w lobby Home Games, Lobby klubu i (jeśli Menedżer Klubu zgodzi się na włączenie do katalogów) w publicznych katalogach Klubów. A zatem osoby, które znają Użytkownika poprzez Home Games i/lub Klub, będą również znać jego ID Użytkownika na PokerStars. Jeśli Użytkownik nie wyraża na to zgody, nie wolno mu korzystać z Home Games.


5. Ograniczenia poufności

Ujawnienie danych na mocy przepisów prawa: Ze względu na przepisy prawa, regulacje i bezpieczeństwo środowiska, w którym PokerStars działa, w pewnych okolicznościach firma PokerStars może być wezwana do ujawnienia danych osobowych poszczególnych Użytkowników bez powiadamiania ich o uczynieniu tego. PokerStars podejmie w rozsądnym zakresie wysiłki, aby ograniczyć takie ujawnienie do następujących okoliczności: do przypadków, kiedy PokerStars w dobrej wierze sądzi, że jest to wymagane w odpowiedzi na wezwanie do stawiennictwa w sądzie, nakaz albo inną procedurę prawną; a także przypadków, kiedy istnieje uzasadniona konieczność identyfikacji, kontaktu lub złożenia pozwu przeciw osobom lub podmiotom dla ochrony lub egzekucji praw PokerStars. Oprócz tego, PokerStars może, a Użytkownik upoważnia firmę do tego, ujawnić dane identyfikacyjne Użytkownika, imię i nazwisko, adres: ulicę, miasto, stan, kod pocztowy, kraj, nr telefonu, adres mailowy oraz dane firmy i instrumentów finansowych używanych do wpłat i wypłat przedstawicielom PokerStars będących podmiotem zewnętrznym lub oficjalnym instytucjom rządowym, w przypadku gdy - według uznania PokerStars - jest to konieczne lub celowe w związku z prowadzonym śledztwem w sprawie oszustwa, naruszenia praw własności intelektualnej, piractwem lub innymi bezprawnymi działaniami lub działaniami, które mogą narazić PokerStars na odpowiedzialność prawną.


6. Kto otrzymuje dane Użytkowników?

Oprócz ujawnienia danych w przypadkach określonych przepisami prawa opisanych powyżej w niniejszej Polityce prywatności, PokerStars może ujawnić dane osobowe Użytkowników swoim pracowników, pracownikom innych spółek powiązanych lub stowarzyszonych w tej samej Grupie korporacyjnej, agentom firmy oraz dostawcom usług będących podmiotami zewnętrznymi, którzy wykorzystują dane osobowe Użytkowników dla potrzeb świadczenia usług na rzecz PokerStars w związku z ich występowaniem w charakterze Użytkowników PokerStars.

Firma PokerStars może łączyć dane osobowe zebrane w trakcie korzystania przez użytkownika z Serwisu zgodnie z niniejszą Polityką prywatności z informacjami zdobytymi od niego w trakcie korzystania z innych serwisów prowadzonych przez PokerStars lub dowolnego innego członka tej samej Grupy, m.in. z internetowych serwisów pokerowych działających pod markami: „PokerStars” (obejmującymi również Serwis) i „Full Tilt Poker” oraz wszelkich produktów z nimi związanych lub pod nie podlegających, w tym usług sieci telefonii komórkowej i sieci społecznościowych. Takie powiązane informacje PokerStars będzie wykorzystywać w zgodzie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności i zgodnie z celami w niej określonymi.

Wszyscy odbiorcy danych osobowych Użytkowników będą zobowiązani właściwymi przepisami prawa o ochronie danych do zachowania prywatności tych danych w stopniu nie mniejszym niż PokerStars.


7. Prawa Użytkowników w odniesieniu do ich danych osobowych

PokerStars dąży do tego, aby przechowywane przez firmę dane dotyczące Użytkowników były możliwie dokładne i aktualne. Użytkownicy zawsze mogą skontaktować się z PokerStars w celu dokonania przeglądu, zmiany, uzyskania kopii swych danych bądź wprowadzenia zmian lub korekty danych zgodnie z obowiązującymi na Malcie postanowieniami Data Protection Act 2001. W takim przypadku PokerStars może wymagać od nich dostarczenia dowodu tożsamości. W tym celu należy pisać na adres: [email protected]. W pewnych okolicznościach PokerStars może obciążyć Użytkownika niewielką opłatą na pokrycie kosztów administracyjnych poniesionych w związku z jego żądaniami w tym zakresie.


8. Pliki cookie

Pliki cookie to ciągi informacji tekstowych pobierane na Twój komputer stacjonarny, laptopa lub urządzenie przenośne (każde z nich zwane będzie dalej „Urządzeniem”) podczas wizyt na stronach Serwisu. Następnie są one odsyłane na stronę, z której pochodzą, przy każdych kolejnych odwiedzinach lub na inną stronę, która rozpoznaje te pliki.

Są one bardzo użyteczne, a wykorzystuje się je do wielu różnych celów. Pozwalają one na efektywne poruszanie się pomiędzy stronami, zapamiętywanie preferencji użytkownika i wpływają na ogólną poprawę jego doświadczeń. Czasem pliki cookie pomagają w doborze reklam wyświetlanych online pod kątem zainteresowań użytkownika. PokerStars wykorzystuje te pliki do śledzenia przekierowań do swoich stron, zapamiętywania preferencji użytkowników i generowania anonimowych danych statystycznych, które mają na celu ulepszanie stron. PokerStars wykorzystuje też pliki cookie do mierzenia efektywności swoich kampanii reklamowych, ograniczania częstotliwości wyświetlania danej reklamy użytkownikomi, do zapamietywania, że użytkownik odwiedzał już strony Serwisu oraz do dostosowywania wyświetlanych reklam do preferencji użytkownika.

Szczegółowe informacje na temat tych plików i ich wykorzystywania w Serwisie można znaleźć w polityce odnośnie cookies , gdzie opisano też, jak je wyłączyć lub kontrolować, które pliki są zapisywane na Urządzeniu użytkownika (szczególnie w sekcji „Jak zmienić ustawienia plików cookie” ).


9. O nas

Firma Pokerstars zarejestrowana została przez Commissioner of Data Protection zgodnie z Data Protection Act of the Laws of Malta.

Data ostatniego przeglądu Polityki prywatności Rational Gaming Europe Ltd: 23 stycznia 2013

Promocje i oferty

Special Offers

Na PokerStars specjalne oferty dostępne są przez cały rok: nagrody pieniężne, wejściówki do turniejów i wiele innych.


Jak się gra w pokera

How to Play Poker

Tutaj znajdziesz zasady gry, porady dla początkujących i zaawansowane strategie.


Gra na pieniądze

Real Money

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.