Play Poker | Free Download

Regulamin korzystania z oprogramowania PokerStars do gry w pokera przez Internet

Print this pageUMOWA LICENCYJNA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Przed rozpoczęciem korzystania z usług lub produktów PokerStars użytkownik (dalej zwany „Użytkownikiem”) zobowiązany jest do zapoznania się z wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej dla użytkownika końcowego (dalej zwanej „Umową”). Niniejsza Umowa stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Rational Gaming Europe Limited (określaną dalej jako „PokerStars”), która prowadzi serwis internetowy mieszczący się pod adresem www.pokerstars.eu  (dalej zwany „Serwisem”) i jest jego jest właścicielem. Poprzez przystąpienie do niniejszej Umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PokerStars wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw. W związku z tym, gdy kontekst na to pozwala, zastosowanie terminu „Grupa” oznacza PokerStars wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej PokerStars oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi z PokerStars, w tym m.in. spółkami powiązanymi, świadczącymi usługi w ramach marki „Full Tilt Poker”. 

Użytkownik powinien też zapoznać się z Polityką prywatności, Polityką odnośnie plików cookie, Zasadami gry w pokera, Zasadami realizacji transakcji finansowych i walutowych, a także Regulaminem Klubu VIP, które stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy, a także z innymi publikowanymi od czasu do czasu na stronach Serwisu warunkami, zasadami i regulaminami odnoszącymi się do gier i promocji oferowanych przez Serwis, które również stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wraz z innymi zasadami, o których Użytkownik może być w razie potrzeby informowany.

Zaznaczenie i zatwierdzenie podczas procesu instalacji oprogramowania opcji „Wyrażam zgodę” oraz korzystanie z Oprogramowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszej Umowie, Polityce prywatności, Polityką odnośnie plików cookie, Zasadach gry w pokera oraz Zasadach realizacji transakcji finansowych i walutowych, które mogą być od czasu do czasu aktualizowane lub modyfikowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Dla celów niniejszej Umowy definicja terminu „Oprogramowanie” obejmuje zarówno program do gry PokerStars do pobrania na komputer stacjonarny lub laptopa („PC”) ze strony www.pokerstars.eu („Oprogramowanie PC”) oraz aplikację mobilną PokerStars („Oprogramowanie Mobilne”) do pobrania na urządzenia przenośne (w tym m.in. telefony komórkowe, palmtopy, tablety lub inne rodzaje urządzeń już istniejące lub mogące się w przyszłości pojawić) („Urządzenie”), a także wszelkie oprogramowanie dodatkowe do aplikacji do gry w pokera (czy to aplikacje internetowe, czy klienckie/serwerowe). 

PokerStars to firma zarejestrowana na Malcie (C54266) pod adresem Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX1011 Malta i licencjonowana przez Lotteries and Gaming Authority of Malta (CL3/795/2011).

1. UDZIELENIE LICENCJI/WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1.1. Na warunkach zawartych w niniejszej Umowie PokerStars udziela Użytkownikowi niewyłącznego, indywidualnego, niezbywalnego prawa do instalacji i korzystania z Oprogramowania na PC lub Urządzeniu dla potrzeb dostępu do serwerów PokerStars oraz brania udziału w dostępnych grach pokerowych (dalej zwanych „Grami”) (Oprogramowanie i Gry zwane są łącznie „Usługami”).

1.2. PokerStars udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie do użytku prywatnego. Oprogramowanie nie jest przeznaczone do użytku dla (I) osób poniżej 18 roku życia; (II) osób niepełnoletnich na mocy przepisów w swojej jurysdykcji; a także (III) osób łączących się z Serwisem z krajów, w których jest to prawnie zabronione. PokerStars nie ma możliwości sprawdzania legalności Serwisu w każdej jurysdykcji, więc zweryfikowanie sytuacji prawnej i upewnienie się, że korzystanie z niego jest legalne w danym regionie, jest obowiązkiem Użytkownika.

1.3. PokerStars zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnym momencie dokumentu potwierdzającego jego wiek w celu upewnienia się, że osoby niepełnoletnie nie korzystają z Usług. Zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika i wykluczenia go, czasowo lub trwale, z możliwości korzystania z Usług, jeśli odpowiedni dokument potwierdzający wiek nie zostanie dostarczony lub w przypadku podejrzenia, że Użytkownik jest niepełnoletni.

1.4. PokerStars, wraz z firmami powiązanymi w ramach tej samej Grupy oraz licencjodawcami, jest jedynym posiadaczem praw do Oprogramowania, kodu, struktury i organizacji Oprogramowania, praw autorskich, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej oraz innych praw. Nie zezwala się - w granicach wytyczonych przez obowiązujące przepisy - na:

 1. kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, programowanie zwrotne, dekompilację, dezasemblację, modyfikację ani tłumaczenie Oprogramowania, ani też na podejmowanie jakichkolwiek prób dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania w celu stworzenia pochodnych produktów na jego podstawie lub w jakimkolwiek innym celu;
 2. sprzedawanie, przekazywanie, udzielanie licencji, przenoszenie, dystrybuowanie ani dzierżawienie Oprogramowania;
 3. udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim poprzez sieć komputerową lub w jakikolwiek inny sposób;
 4. eksportowanie Oprogramowania do innego kraju (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej);
 5. korzystanie z Oprogramowania w sposób zabroniony przez odpowiednie regulacje prawne;

(każdy z wymienionych powyżej przypadków traktowany będzie jako „Nielegalne Wykorzystanie”).
PokerStars oraz Grupa powiązanych z PokerStars firm i licencjodawców zastrzegają sobie wszelkie prawa wyrażone bezpośrednio lub dorozumiane, które nie są wyraźnie przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, i zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści powiązane z Oprogramowaniem.

Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z wszelkie szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez Nielegalne Wykorzystanie przez niego Oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania PokerStars o każdym przypadku Nielegalnego Wykorzystania Oprogramowania przez dowolną osobę, o którym się dowie, oraz do udzielenia PokerStars uzasadnionej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia w świetle dostarczonych przez Użytkownika informacji w tym zakresie.

1.5. Nazwa „PokerStars”, nazwy domen „pokerstars.eu” i „pokerstarsmobile.eu”, a także dowolne inne znaki handlowe, firmowe, nazwy firmowe i/lub nazwy domen używane czasem przez PokerStars w Serwisie i/lub Oprogramowaniu (zwane dalej „Znakami Handlowymi”) są zastrzeżonymi znakami handlowymi, firmowymi, nazwami firmowymi i/lub nazwami domen PokerStars i/lub Grupy firm powiązanych z PokerStars i/lub licencjodawców, a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków Towarowych. Ponadto cała zawartość stron i Serwisu, w tym, choć nie wyłącznie, Oprogramowanie, ilustracje, obrazki, elementy graficzne, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, dźwięki i teksty (zwane dalej „Zawartością Serwisu”) są własnością PokerStars i/lub Grupy firm i/lub licencjodawców i są chronione prawem autorskim i/lub prawami własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez korzystanie z Usług oraz Serwisu nie zyskuje żadnych praw do Zawartości Serwisu i/lub Znaków Handlowych ani ich części. W żadnych okolicznościach nie ma on prawa do wykorzystania Zawartości Serwisu i/lub Znaków Handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody PokerStars.

Dodatkowo Użytkownik zgadza się nie czynić niczego, co mogłoby spowodować szkody lub potencjalnie zagrozić prawom, w tym prawom własności intelektualnej, posiadanym przez PokerStars, Grupę powiązanych z PokerStars firm i/lub licencjodawców do Oprogramowania, Znaków Handlowych lub Zawartości Serwisu; nie będzie też robić niczego, co mogłoby zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji PokerStars, Grupy firm powiązanych, pracowników, dyrektorów, urzędników i konsultantów firmy.

1.6. Użytkownik gwarantuje, że żadne nazwy ani obrazy używane przez niego w ramach Serwisu lub Usług (na przykład, nazwa użytkownika i awatar) nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw osób trzecich. Użytkownik niniejszym udziela PokerStars oraz Grupie firm powiązanych na całym świecie nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie takich nazw i obrazów w dowolnym celu związanym z Serwisem lub Usługami, z zastrzeżeniem warunków określonych w Polityce prywatności.

2. BRAK GWARANCJI

2.1. PokerStars zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, wyrażonych lub domniemanych, w związku z udostępnianymi Użytkownikowi jako gotowy produkt (w stanie „AS IS”)  Usługami i nie zapewnia żadnej gwarancji ani oświadczeń w zakresie ich jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności.

2.2. Niezależnie od dążeń PokerStars do zapewnienia Użytkownikowi usług o najwyższej jakości i bezpieczeństwie, firma nie gwarantuje, że Usługi będą dostarczane w sposób niezakłócony, nieprzerwanie, w terminie i będą wolne od błędów, ani że usterki zostaną usunięte, a Oprogramowanie i Serwis wolne od wirusów, wad lub innych skaz.

2.3. PokerStars zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub dodawania Usług według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez konieczności powiadomienia o tym Użytkowników,  kiedy uzna to za konieczne, w tym (na przykład) po uzyskaniu informacji, że Użytkownik zawarł umowę o dobrowolnym wykluczeniu z gier z jakimkolwiek serwisem hazardowym, lub kiedy uzna to za konieczne z powodu zarządzania Oprogramowaniem, jego konserwacji lub aktualizacji i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z dowolnych decyzji pojętych przez PokerStars w tym zakresie.

3. KOMPETENCJE

PokerStars ma prawo do otwierania, utrzymywania i zamykania kont Użytkowników w Serwisie. Decyzja kierownictwa PokerStars w zakresie dowolnych aspektów konta Użytkownika, korzystania z Usług, bądź rozstrzygania sporów jest ostateczna i nieodwołalna.

4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz na cały okres korzystania z nich Użytkownik oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i zgadza z następującymi stwierdzeniami:

4.1. Korzystanie z Usług niesie ze sobą ryzyko straty pieniędzy, a PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie straty.

4.2. PokerStars nie jest instytucją finansową i deponowane na PokerStars środki nie są oprocentowane.

4.3. Korzystanie z Usług jest dobrowolne, podejmowane według własnego uznania i na własne ryzyko.

4.4. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia PokerStars swoich określonych danych osobowych (w tym danych powiązanych z metodami płatności) oraz do wyrażenia zgody (w celu korzystania z Usług poprzez Oprogramowanie Mobilne) na korzystanie przez PokerStars z serwisów lokalizujących (LBS) do wykrywania położenia geograficznego Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z Usług. PokerStars będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zgodzie z przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązujących na Malcie oraz zasadami określonymi w Polityce prywatności;

4.5. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapłacenie należnych podatków od przyznanych nagród lub wygranych pieniężnych zdobytych za sprawą korzystania z Usług.

4.6. PokerStars nie prowadzi dla Użytkowników doradztwa w zakresie podatków i/lub kwestii prawnych. Użytkownicy, którzy pragną uzyskać porady w tym zakresie, winni zwrócić się do odpowiednich doradców i/lub władz w jurysdykcji, która obejmuje ich miejsce zamieszkania i/lub pobytu.

4.7. Dostęp do usług sieci telekomunikacyjnych i Internetu niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich jest całkowicie poza kontrolą PokerStars, a PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje, spowolnienia, ograniczenia lub inne braki w tym zakresie.

4.8. Użytkownik ma ukończone 18 lat i nie jest aktualnie dobrowolnie wykluczony z usług jakiegokolwiek innego internetowego lub mobilnego serwisu hazardowego oraz poinformuje PokerStars bezzwłocznie, jeśli zdecyduje się na dobrowolne wykluczenie się z jakiegokolwiek serwisu oferującego usługi hazardowe.

5. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

5.1. MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, programowania zwrotnego, czy też dezasemblowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób.

5.2. UŻYTEK OSOBISTY Usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik ma prawo do stawiania zakładów wyłącznie dla własnej rozrywki. W żadnym wypadku Użytkownik nie ma prawa do korzystania ze swojego „konta pieniężnego” na PokerStars dla celów innych niż korzystanie z Usług. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia PokerStars pełnych i prawdziwych informacji oraz danych, a także do uaktualniania takich danych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

5.3. TRANSFERY PIENIĘŻNE Dostęp do usługi transferu środków finansowych na PokerStars możliwy jest poprzez „Lobby PokerStars”, czyli główne okno programu (w menu „Żądania” należy wybrać opcję „Transfer środków”). Aby dokonać transferu, Użytkownik musi wpisać kwotę transakcji i ID Użytkownika, do którego chce przesłać pieniądze. Użytkownik informowany jest o tym, iż to jego obowiązkiem jest upewnienie się przez dokonaniem transferu, kim jest jego odbiorca. Ograniczenia transferów nakładane są Użytkownikom indywidualnie przez PokerStars.

Przez wzgląd na zapisy umowy licencyjnej PokerStars i przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, aby móc dokonać transferu, Użytkownicy mogą zostać poproszeni o przedstawienie na żądanie dokumentacji potwierdzającej ich tożsamość (np. dowodu osobistego wystawionego przez organ państwowy, wyciągów bankowych i rachunków za media). Procedura ta służy ochronie Użytkowników PokerStars oraz przeciwdziała wykorzystywaniu PokerStars jako pralni brudnych pieniędzy lub do innych oszustw.

Usługa transferu prawdziwych pieniędzy obwarowana jest ponadto następującymi warunkami:

 1. PokerStars zastrzega sobie prawo do zablokowania dowolnego zlecenia transferu środków lub unieważnienia transferu w przypadku podejrzenia naruszenia dowolnego z postanowień niniejszej Umowy przez jego nadawcę lub odbiorcę.
 2. Użytkownik dokonujący transferu przyjmuje do wiadomości, iż przesyłanie środków na inne konto może mieć na celu wyłącznie umożliwienie ich odbiorcy uczestnictwa w Grach i nie może być wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu.
 3. Użytkownik otrzymujący transfer przyjmuje do wiadomości, iż przesłane środki mogą być wykorzystywane wyłącznie do uczestnictwa w Grach, a nie w jakimkolwiek innym celu.
 4. Użytkownicy nie mogą wypłacić środków pochodzących bezpośrednio z transferu (zgodnie z zapisem w zamieszczonym powyżej punkcie c); wygrane pochodzące z Gier, w których udział opłacony był ze środków pochodzących z transferu, a które następnie wchodzą w skład wypłacanej kwoty, będą podlegały procesowi zatwierdzania zgodnie z wewnętrzną polityką i procedurami kontroli PokerStars.

5.4. GRA W ZMOWIE Zmowa pomiędzy Użytkownikami polegająca na zdradzaniu sobie nawzajem wartości swoich zakrytych kart lub realizowana dowolnymi innymi sposobami jest surowo zabroniona. PokerStars zastrzega sobie, obok innych środków, prawo do ograniczania Użytkownikom możliwości zasiadania i/lub grania przy określonym stole lub w określonym turnieju, w tym zablokowania dwóm lub więcej Użytkownikom możliwości gry przy tym samym stole lub w tym samym turnieju. Dodatkowo, PokerStars zastrzega sobie prawo uznania dowolnej zmowy między graczami (w tym Użytkownikami) lub jakiejkolwiek próby działania w zmowie za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, uprawniające PokerStars do zamknięcia konta Użytkownika, gdyby podejmował on lub próbował podejmować takie działania – bez względu na wynik takiej próby.

5.5. ZEWNĘTRZNE PROGRAMY WSPOMAGAJĄCE GRACZA (EPA) PokerStars zabrania korzystania z takich programów EPA - External Player Assistance Programs (zwanych dalej „Programami EPA”), które zostały zaprojektowane tak, by dawać graczowi „Nieuczciwą Przewagę” nad przeciwnikami. PokerStars definiuje „zewnętrzne” jako odnoszące się do programów komputerowych (innych niż Oprogramowanie), a także do baz danych nie opierających się na określonym oprogramowaniu lub do profili (np. stron internetowych czy usług subskrypcji). PokerStars definiuje „Nieuczciwą Przewagę” jako każdy przypadek, kiedy Użytkownik ma dostęp do informacji o innych graczach, poza tymi, które zdobył poprzez własne obserwacje dokonane podczas gry, lub przyczynia się do gromadzenia takich danych. PokerStars zachęca do zapoznania się ze stroną zawierającą FAQ odnośnie zakazanego oprogramowania.

5.6. AUTOMATYCZNI GRACZE (BOTY) Korzystanie ze sztucznej inteligencji, w tym m.in. „robotów” w powiązaniu z Usługami jest surowo zabronione. Wszystkie zagrania i działania wykonywane przez Użytkownika w ramach korzystania z Usług muszą być dokonywane przez gracza osobiście poprzez interfejs użytkownika dostępny podczas używania Oprogramowania.

5.7. Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez PokerStars czynności mających na celu wykrycie zakazanych Programów EPA i uniemożliwienie korzystania z nich. Czynności te mogą obejmować, choć nie wyłącznie, badanie programów działających równolegle z Oprogramowaniem PokerStars na komputerze Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmować prób ominięcia, zakłócenia lub zablokowania takich czynności, w tym m.in. nie będzie korzystać z zewnętrznego oprogramowania powodującego ich omijanie, zakłócanie lub blokowanie.

5.8. CHIP-DUMPING (PRZEKAZYWANIE ŻETONÓW) Chip-dumping (przekazywanie żetonów) ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik celowo przegrywa rozdanie, by w ten sposób z premedytacją przekazać swoje żetony innemu Użytkownikowi. Dowolny Użytkownik, który zastosuje chip-dumping lub podejmie próbę przekazania w ten sposób żetonów innemu Użytkownikowi podczas gry lub uzyskania żetonów od innego Użytkownika, może zostać na stałe wykluczony i stracić możliwość korzystania z Usług, a jego konto może zostać bezzwłocznie zamknięte. W takich okolicznościach PokerStars nie ma obowiązku zwrócić Użytkownikowi jakichkolwiek pieniędzy, które znajdują się w danym momencie na koncie Użytkownika na PokerStars.

5.9. NIEUCZCIWE DZIAŁANIA W przypadku, gdy PokerStars uzna, iż w trakcie korzystania z Usług Użytkownik działał lub podjął próbę działania w sposób nielegalny, nieuczciwy, bezprawny lub niestosowny, w tym m.in. poprzez podejmowanie czynności wymienionych w punkcie 5. lub jakiekolwiek inne manipulowanie grą, lub też dokonywanie nielegalnych płatności, w tym m.in. przez korzystanie z kradzionej karty kredytowej lub celowe obciążanie zwrotne konta, lub pranie brudnych pieniędzy, PokerStars ma prawo do podjęcia takich działań, które uzna za właściwe, w tym m.in.:

 1. bezzwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do Usług;
 2. zamknięcia konta Użytkownika na PokerStars;
 3. konfiskaty pieniędzy z konta takiego Użytkownika;
 4. ujawnienia informacji o zaistniałej sytuacji (łącznie z tożsamością Użytkownika) instytucjom finansowym, odpowiednim organom i/lub osobom lub podmiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do otrzymania takich informacji; i/lub
 5. podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

5.10. WYMIANA WALUT Użytkownicy mogą za pośrednictwem Usług oferowanych poprzez PC lub inne Urządzenie dokonywać transakcji wymiany walut dla środków trzymanych na koncie Użytkownika („Funkcja Wymiany Walut”). We wszystkich transakcjach dokonanych za pomocą Funkcji Wymiany Walut stosowane będą aktualne kursy wymiany oferowane przez PokerStars dla tego typu transakcji. Będą one aktualizowane na bieżąco i możliwe jest, że - w zależności od rodzaju transakcji i fluktuacji wartości walut - kusy te mogą się różnić. Użytkownicy przyjmują do wiadomości istnienie takich wahań kursowych i wpływu, jaki mogą one mieć na wartość posiadanych przez nich środków, przed skorzystaniem z Funkcji Wymiany Walut. PokerStars nie ponosi odpowiedzialności za zyski bądź straty poniesione przez Użytkownika korzystającego z Funkcji Wymiany Walut. Użytkownicy winni też być świadomi, że PokerStars pobiera opłaty za wymianę walut dokonywaną za pośrednictwem Funkcji Wymiany Walut, które, według własnego uznania, może znieść dla transakcji określonych typów. PokerStars może też, według własnego uznania, bez uprzedzenia usunąć lub wycofać obsługę danej waluty.

Wykorzystywanie Funkcji Wymiany Walut i/lub konta Użytkownika w celu brania udziału w spekulacjach lub handlu walutami jest surowo zabronione. W celu zapewnienia uczciwości w korzystaniu z Funkcji Wymiany Walut PokerStars ma prawo – według własnego uznania:

 1. odrzucić lub cofnąć dowolne transakcje wymiany walut dokonane za pomocą Funkcji Wymiany Walut; i/lub
 2. ograniczyć ilość walut przechowywanych przez Użytkownika na jego koncie oraz kwot, które mogą być przeliczane z jednej waluty na inną przez danego Użytkownika; i/lub
 3. wymagać, by środki przechowywane na koncie Użytkownika i przeliczone za pomocą Funkcji Wymiany Walut na inną walutę zostały wykorzystane w Grach, zanim będą mogły zostać wypłacone, przetransferowane, czy też wykorzystane w jakikolwiek inny sposób; i/lub
 4. po czasie nałożyć na transakcję wymiany walut opłatę, którą wcześniej zniesiono.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady realizacji transakcji finansowych i wymiany walut określone na stronie www.pokerstars.pl/poker/real-money/processing-exchange-terms.

5.11. ZAKAZ ARBITRAŻU Wykorzystanie przez Użytkowników Serwisu i jego systemów do ułatwienia arbitrażu poprzez transakcje Wymiany Walut jest surowo zabronione. Gdy PokerStars uzna, że Użytkownik świadomie korzystał z wyżej wymienionych systemów dla osiągnięcia korzyści finansowych poprzez arbitraż, wszelkie jego zyski zostaną utracone i odjęte od salda konta takiego Użytkownika bez ostrzeżenia lub powiadomienia.

Gracze znajdujący się lub mieszkający we Francji i odnośnych terytoriach, we Włoszech, Estonii, Belgii, Danii i Hiszpanii („Ograniczone Jurysdykcje”) są zobowiązani do gry w zgodzie z przepisami obowiązującymi w Ograniczonej Jurysdykcji i używania odpowiedniego, wyznaczonego i licencjonowanego oprogramowania do gry.
Każda próba obejścia ograniczeń w grze przez jakiekolwiek osoby znajdujące się w Zakazanej Jurysdykcji lub Ograniczonej Jurysdykcji stanowi naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

Gracze znajdujący się lub mieszkający we Francji i odnośnych terytoriach, we Włoszech, Estonii, Belgii, Danii i Hiszpanii („Ograniczone Jurysdykcje”) są zobowiązani do gry w zgodzie z przepisami obowiązującymi w Ograniczonej Jurysdykcji i używania odpowiedniego, wyznaczonego i licencjonowanego oprogramowania do gry.
Każda próba obejścia ograniczeń w grze przez jakiekolwiek osoby znajdujące się w Zakazanej Jurysdykcji lub Ograniczonej Jurysdykcji stanowi naruszenie postanowień niniejszej Umowy.

Jako próbę obejścia ograniczeń traktuje się m.in. manipulowanie danymi wykorzystywanymi przez PokerStars do identyfikacji lokalizacji graczy i dostarczanie PokerStars fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji na temat miejsca stałego zamieszkania lub obecnego miejsca pobytu.

6. POLITYKA WYPŁAT

Zasady i kryteria wypłacania pieniędzy z konta Użytkownika zamieszczono w Polityce wypłat. PokerStars zastrzega sobie prawo do zastosowania w dowolnym momencie dodatkowych kryteriów i warunków w zakresie oferowanych Użytkownikowi opcji wypłaty.

7. OBRAŹLIWE WYPOWIEDZI LUB TREŚCI

Użytkownikowi zakazuje się podczas korzystania z Usług zamieszczania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, rasistowskich, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych treści, pogróżek lub innych materiałów, których publikacja może się wiązać z naruszeniem przepisów prawa lub które powszechnie uważane są za obraźliwe, za pośrednictwem funkcji rozmów, która opisana jest w Regulaminie poker roomu, w awatarze lub w korespondencji skierowanej do personelu PokerStars.

8. NARUSZENIE POSTANOWIEŃ UMOWY

8.1. Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, w tym w ogólności przepisów zawartych w punkcie 10.3, w przypadku naruszenia przez Użytkownika w całości lub w części postanowień niniejszej Umowy, w tym, bez ograniczeń, zaistnienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:

 1. Użytkownik posiada więcej niż jedno aktywne konto.
 2. Imię i nazwisko na koncie Użytkownika na PokerStars nie jest zgodne z danymi osobowymi z karty kredytowej używanej do wpłat na to konto.
 3. Użytkownik dostarcza PokerStars podczas rejestracji w Usługach błędne lub nieprawdziwe dane.
 4. Użytkownik nie osiągnął pełnoletności, która uprawnia do korzystania z Usług.
 5. Użytkownik przebywa w jurysdykcji, w której korzystanie z Usług jest prawnie zabronione.
 6. Użytkownik umożliwił lub zezwolił (umyślnie lub nieumyślnie) komuś innemu na korzystanie ze swojego konta PokerStars.
 7. Użytkownik dokonał obciążeń zwrotnych i/lub odmówił bądź anulował jakąkolwiek płatność dokonaną przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług serwisu.
 8. Użytkownik, korzystając z Usług, dopuścił się oszustwa, włączając w to naruszenie jakichkolwiek postanowień z punków 5 i/lub 10.17.
 9. Użytkownik korzysta z Serwisu, Usług lub swojego konta PokerStars w złej wierze.
 10. Użytkownik narusza postanowienia punktu 7 poprzez wypowiedzi na czacie, które zawierają treści o charakterze erotycznym lub obraźliwym, w tym nacechowane fanatyzmem, rasizmem, nienawiścią lub wulgarne.

PokerStars lub dowolna inna firma w ramach tej samej Grupy zastrzega sobie, w nieograniczony sposób, wg własnego uznania, prawo do podjęcia takich czynności, jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzenia niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej z Użytkownikiem, bezzwłocznego zablokowania dostępu do Usług lub do jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Grupę, zamknięcia konta Użytkownika w Serwisie lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Grupę, konfiskaty pieniędzy z konta Użytkownika w Serwisie lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Grupę i/lub do podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

8.2. Użytkownik zobowiązuje się zwolnić PokerStars, Grupę, wspólników, dyrektorów i pracowników firmy z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom, żądaniom, z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

 1. naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
 2. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich; oraz
 3. korzystania z Usług przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) za jego zgodą lub bez niej.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, PokerStars ani żaden inny członek Grupy nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym m.in. szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usług, nawet jeśli firma PokerStars dysponowała wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód.

10. BEZPIECZEŃSTWO I KONTO UŻYTKOWNIKA

10.1. Użytkownikowi wolno posiadać tylko jedno konto na PokerStars i wyłącznie poprzez nie może korzystać z oferowanych Usług. Zakładanie przez Użytkownika kolejnych kont na PokerStars jest zabronione. W przypadku, gdy PokerStars dowie się o założonych przez Użytkownika dodatkowych kontach, może je zamknąć bez uprzedzenia i skonfiskować przechowywane na nich środki.

10.2. Każdy Użytkownik posiada dostęp do swojego konta za pośrednictwem kombinacji unikalnego pseudonimu (zwanego dalej „ID Użytkownika”), unikalnego i tajnego hasła (zwanego dalej „Hasłem”) oraz - opcjonalnie - innej numerycznej metody uwierzytelniania, którą wybrać może sam Użytkownik (ID Użytkownika, Hasło i inny sposób uwierzytelniania zwane dalej będą łącznie „Identyfikatorami Logowania”). Użytkownik jest zobowiązany wybrać swoje ID Użytkownika i Hasło zgodnie z odpowiednimi zasadami.

10.3. Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania, których nie wolno mu nikomu ujawniać. Nie wolno też zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług za pomocą posiadanego konta Użytkownika.

10.4. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich Identyfikatorów Logowania zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z jego Identyfikatorów Logowania przez nieupoważnione osoby, a użycie ich zawsze traktowane będzie, jako korzystanie z konta przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

10.5. Jeśli Użytkownik korzysta z karty kredytowej lub debetowej, imię i nazwisko właściciela widniejące na takiej karcie MUSZĄ być takie same, jak podane przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisie. PokerStars zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, jeżeli warunek ten nie jest spełniony. W razie zablokowania przez PokerStars konta w wyżej wymienionych okolicznościach, Użytkownik winien skontaktować się z obsługą klienta w sprawie szczegółów procesu weryfikacji, pisząc na adres [email protected] Wypłaty z konta Użytkownika dokonywane przelewem bankowym lub czekiem będą wypłacane wyłącznie w przypadku zgodności danych osobowych z podanymi przy rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

10.6. AKTUALIZACJA DANYCH DO PŁATNOŚCI Aktualizacja lub uzupełnianie dodatkowych danych potrzebnych przy płatnościach mogą być dokonywane wyłącznie poprzez dział obsługi klienta ([email protected]). Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z warunkami, na których płatności są akceptowane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność zapoznawanie się z wszelkimi zmianami.

10.7. AKTYWACJA W celu dokonania aktywacji konta do wszystkich Użytkowników na ich zarejestrowany adres mailowy może zostać wysłany e-mail aktywacyjny. Gdy proces aktywacji konta nie jest jeszcze zakończony, PokerStars zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkiej aktywności na koncie do momentu zweryfikowania danych.

10.8. Jeżeli konto Użytkownika z dodatnim saldem pozostanie uśpione lub nieaktywne, bez dokonywania transakcji przez okres przekraczający kolejnych 30 miesięcy, PokerStars podejmie próbę skontaktowania się z takim Użytkownikiem w sprawie dalszych losów salda. Gdyby nie było to możliwe, pozostające na koncie środki zostaną przekazane Urzędowi ds. Loterii i Gier na Malcie - ang. Lottery and Gaming Authority (LGA) of Malta.

10.9. Użytkownik nie może stawiać za pośrednictwem Usług kwot wyższych, niż wynosi suma pieniędzy posiadanych na jego koncie PokerStars.

10.10. Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot należnych PokerStars. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych i/lub nie odmawiać ani nie anulować jakiejkolwiek płatności dokonanej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług serwisu. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić PokerStars wszelkie kwoty należne z tytułu zaistnienia obciążeń zwrotnych, odmowy lub anulowania dokonanych przez Użytkownika płatności oraz pokryć straty poniesione z tego tytułu przez PokerStars.

10.11. PokerStars zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wypłacalności i tożsamości Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych agencji lub serwisów kredytowych, wykorzystując dane przekazane PokerStars przez Użytkownika podczas rejestracji w Serwisie. Zewnętrzne agencje i serwisy kredytowe zachowują zapis tych informacji, ale nie wykorzystują ich w żadnym innym celu.

10.12. PokerStars zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznych systemów obsługi elektronicznych płatności i/lub z usług instytucji finansowych do obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika i na jego rzecz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

10.13. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że środki zdeponowane przez niego na koncie PokerStars przechowywane będą w jego imieniu na rachunku powierniczym.

10.14. PokerStars zastrzega sobie prawo do zamknięcie konta Użytkownika na PokerStars z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnym czasie bez uprzedzenia takiego Użytkownika. Środki znajdujące się koncie Użytkownika w chwili jego zamknięcia zostaną przekazane na kartę kredytową Użytkownika i/lub przesłane do niego czekiem.

10.15. PokerStars może zamknąć konto Użytkownika na PokerStars zgodnie z punktem 9.1.

10.16. Użytkownik w dowolnym momencie może zlecić zamknięcie swojego konta, zgłaszając to na adres [email protected] Jeżeli PokerStars uzna ponowne otwarcie konta Użytkownika za nierozsądne, zostanie ono - wedle uznania PokerStars - zamknięte na stałe.

10.17. Użytkownikom surowo zabrania się wykorzystywania Usług serwisu do umożliwienia zastosowania jakiegokolwiek rodzaju nielegalnych transferów środków pieniężnych. Nie będą oni korzystać z Usług do podejmowania jakichkolwiek nielegalnych czy niezgodnych z prawem działań lub dokonywania zabronionych transakcji (w tym prania pieniędzy) - w świetle praw obowiązujących w każdej obejmującej Użytkowników jurysdykcji. Jeśli PokerStars poweźmie podejrzenie, że Użytkownik może być zaangażowany lub był zaangażowany w działalność nieuczciwą, nielegalną lub niewłaściwą, w tym m.in. pranie brudnych pieniędzy, lub prowadzącą do innego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, dostęp Użytkownika do Usług zostanie natychmiast zamknięty i/lub konto Użytkownika zostanie zablokowane. Jeśli konto Użytkownika zostanie zamknięte lub zablokowane w takich okolicznościach, PokerStars nie będzie zobligowane do zwrotu jakichkolwiek środków, które mogą się w danym momencie znajdować takiego Użytkownika. Ponadto PokerStars będzie uprawnione do poinformowania stosownych władz, innych dostawców usług online oraz banków, wystawców kart kredytowych, firm realizujących elektroniczne płatności oraz innych instytucji finansowych o tożsamości takiego Użytkownika oraz podejrzewanych nielegalnych, nieuczciwych i niewłaściwych działaniach, a Użytkownik będzie w pełni współpracować z PokerStars w celu zbadania takiej działalności. Jako firma zarejestrowana na Malcie, PokerStars podlega również maltańskim przepisom zapobiegającym praniu pieniędzy.

10.18 W wypadku gdy Użytkownik posiada konto w serwisie internetowym znajdującym się na stronie www.fulltiltpoker.eu lub na stronach powiązanych („Serwis Full Tilt Poker”), który jest własnością firmy należącej do Grupy i jest przez nią kontrolowany, Użytkownik taki może zlecić powiązanie swojego konta w Serwisie z kontem w Serwisie Full Tilt Poker („Powiązanie Kont”). Po ustanowieniu Powiązania Kont Użytkownik będzie mógł zlecać transfery środków finansowych pomiędzy swoimi kontami w Serwisie i w Serwisie Full Tilt Poker. Korzystanie z Powiązania Kont obwarowane jest następującymi warunkami:

 1. Użytkownicy mogą zlecić Powiązanie Kont, postępując zgodnie z instrukcjami z Oprogramowania. W ramach tego procesu Użytkownicy zostaną poproszeni o podjęcie kroków w celu potwierdzenia ich praw własności konta w Serwisie Full Tilt Poker, którego Użytkownik chce użyć w procesie Powiązania Kont;
 2. Przepisy niniejszej Umowy, w tym m.in. zasady określone w punktach 5.9, 5.10 i 6, stosuje się do wszystkich transferów pieniężnych, które mają miejsce w związku z utworzeniem Powiązania Kont;
 3. PokerStars może, wedle własnego uznania, odmówić dokonania dowolnego Powiązania Kont zleconego przez Użytkownika lub zlikwidować już utworzone Powiązanie Kont;
 4. Po utworzeniu Powiązania Kont obsługa konta Użytkownika w Serwisie będzie w dalszym ciągu podlegać warunkom niniejszej Umowy, a obsługa konta w Serwisie Full Tilt Poker nadal będzie podlegać warunkom obowiązującym w Serwisie Full Tilt Poker.

10.19 Polityka i procedury dla Użytkowników podlegających samowykluczeniu są określone na stronie PokerStars poświęconej Odpowiedzialnej Grze w Serwisie.

11. ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE

11.1 Oprogramowanie zawiera (jako komponent) aplikacje stron trzecich, w tym program opracowany przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga ([email protected]) i program do czcionek. Aplikacje te są zastrzeżone na rzecz licencjodawcy lub jego dostawców i podlegają prawom autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji („Licencjonowane Oprogramowanie”).

11.2 Korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanego Oprogramowania podlega wszystkim przepisom i postanowieniom niniejszej Umowy.

11.3 Licencjonowanego Oprogramowania nie wolno zmieniać, modyfikować ani wydzielać z Oprogramowania.

11.4 Użytkownik ograniczony jest do „użytkowania wewnętrznego” Licencjonowanego Oprogramowania, co oznacza korzystanie z niego wyłącznie w ramach zwykłych działań Użytkownika na wewnętrzny użytek firmy lub osobisty, a nie do dalszej odsprzedaży, udzielania praw licencyjnych lub dystrybucji.  „Zwyczajne działania na wewnętrzny użytek firmy” oznaczają (dla Użytkownika Końcowego, który jest podmiotem) wykorzystanie go przez takiego Użytkownika lub jego pracowników, lub upoważnionych agentów w normalnej, zwykłej wewnętrznej działalności biznesowej. „Zwyczajne działania na osobisty użytek” oznaczają (dla Użytkownika, który jest osobą) wykorzystanie go przez takiego Użytkownika lub jego domownika do wewnętrznego użytku osobistego.  Wszyscy tacy pracownicy, agenci i domownicy powinni być zapoznani przez Użytkownika z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

11.5 Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w Licencjonowanym Oprogramowaniu, są zastrzeżone.

11.6 Oprogramowanie OpenSSL Toolkit i  kryptograficzne zostało dostarczone przez OpenSSL Project i Erica Younga jako gotowy produkt (w stanie „as is”)  i jakiekolwiek wyrażone lub domniemane gwarancje, w tym m.in. domniemane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, są wykluczone. W żadnym przypadku OpenSSL Project, Eric Young ani ich współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wynikowe szkody (w tym m.in. nabywanie towarów lub usług zastępczych; utratę możliwości użytkowania, utratę danych lub zysków; lub zakłócenia działalności) niezależnie od przyczyny i zasady odpowiedzialności, czy to wynikającej z umowy, czy z całkowitej odpowiedzialności, czy z czynu niedozwolonego (np. w tym zaniedbania), powstałe w dowolny sposób w związku z korzystaniem z OpenSSL Toolkit oraz oprogramowania kryptograficznego, nawet jeśli zostali oni powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

12. SPORY

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie historycznych zapisów każdej gry na serwerach PokerStars. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy układem kart wyświetlonym na komputerze Użytkownika a zapisem gry na serwerze PokerStars wiążący jest zapis gry przechowywany na serwerze PokerStars. Użytkownik zgadza się, że narzędzia „Instant Hand History” (Natychmiastowa Historia Rozdań) oraz „Hand Replayer” (Powtórki Rozdań) w Oprogramowaniu nie stanowią oficjalnego zapisu przebiegu rozdania.
Jeżeli jakikolwiek spór nie zostanie rozwiązany w zadowalający Użytkownika sposób, może on skontaktować się z Lotteries and Gaming Authority of Malta, wysyłając e-mail na adres [email protected].

13. POPRAWKI

PokerStars zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub modyfikacji niniejszej Umowy lub jej części w dowolnym momencie bez powiadomienia, a Użytkownika obowiązują wszelkie takie zmiany w 14 dni od czasu opublikowania w Serwisie poprawionej wersji Umowy. Z tego względu zachęca się Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisu w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy pozostają dalej w mocy. Dalsze użytkowanie Serwisu przez Użytkownika jest jednoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

14. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa PokerStars do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w jednej lub więcej jurysdykcji nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące.

15. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji, bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone.

16. CESJA

PokerStars zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

17. POSTANOWIENIA RÓŻNE

17.1. Żadne zrzeczenie się przez PokerStars roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez PokerStars żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowień lub innych postanowień niniejszej Umowy.

17.2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim lub innych świadczeń na rzecz osób trzecich, nie będących stronami niniejszej Umowy, innych niż wchodzące w skład Grupy firm.

17.3. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje - ani nie powinno być tak interpretowane - ustanowieniem pomiędzy PokerStars a Użytkownikiem spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa, ani też joint venture.

17.4. Niniejsza Umowa zawiera całość ustaleń pomiędzy PokerStars a Użytkownikiem dotyczących Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy PokerStars a Użytkownikiem.

17.5. Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez PokerStars w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w Polityce prywatności.

17.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy a jej oryginalną, angielską wersją, wiążąca jest ta ostatnia.

=============================================
Copyright © 2000- 2013 Rational Gaming Europe Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Odnośnie OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1995-1998 Eric Young ([email protected]). Wszystkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji znajduje się na stronach www.pokerstars.eu.
Aby skontaktować się z PokerStars, można kierować korespondencję na adres [email protected].

Powrót na górę

Promocje i oferty

Special Offers

Na PokerStars specjalne oferty dostępne są przez cały rok: nagrody pieniężne, wejściówki do turniejów i wiele innych.


Jak się gra w pokera

How to Play Poker

Tutaj znajdziesz zasady gry, porady dla początkujących i zaawansowane strategie.


Gra na pieniądze

Real Money

Zleć pierwszą wpłatę na swoje konto i zacznij grać na PokerStars. Transakcje są szybkie i bezpieczne.